มอบทุนการศึกษานักศึกษาชายแดนภาคใต้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอความร่วมมือให้สถาบันต่าง ๆ สนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนสำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เข้าพบผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์ และให้โอกาสแก่พวกเขาได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์

สัมมาทิฐิภิรมย์ครั้งที่ 3คณบดี & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สัมมาทิฐิภิรมย์ครั้งที่ 3คณบดี & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Continue reading

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 2 CEO & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 1 CEO&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 1 CEO&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Continue reading

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน Continue reading

สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร