อาคารเอนกประสงค์

ตึก

รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่งรัดการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ของมหาวิทยาลัย รองรับการพัฒนาด้านกายภาพและพื้นที่จัดการศึกษา หวังนำ มทร.พระนคร เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2

ทั้งนี้ รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า การเร่งรัดการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ดังกล่าว เป็นการได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่หมดอายุการใช้งาน เนื่องจากใช้งานมาโดยเฉลี่ย ราว 40 ปี เพื่อรองรับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการปฎิบัติการพันธกิจหลักด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ งานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเร่งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่เป็นการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรพื้นที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเป็น Green University และนำไปสู่การเป็น Happy University ต่อไป

สำหรับอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 250,000,000 บาท มีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 9,000 ตารางเมตร ทดแทนอาคารหลังเก่าที่หมดอายุการใช้งานซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเพียง 3,268 ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2557 มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2559

ที่มา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ