การบริหารจัดการแบบองค์รวม

การบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อ มทร.พระนคร ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 (2558-2568)

อัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ
r-cap

มทร.พระนครในอนาคต (5U)

5u

 • wU – World Class University
  การบริหารจัดการด้านวิชาการ
 • rU – Research Universiry
  การบริหารจัดการด้านการวิจัย และบริการวิชาการและวิชาชีพ
 • eU – e-University
  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • gU – Green University
  การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • hU – Happy University
  การบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต