พบมิตรเพื่อนร่วมงาน

page 1
page 2
page 3
page 4

ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 พ.ค. 57 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีอมรา ขอเชิญผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ในเวลา 12.00-13.30 น.)

ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
26 พ.ค. 57 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 ห้อง 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
29 พ.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
29 พ.ค. 57 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ
10 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 มิ.ย. 57 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ห้อง Iceture theatre คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
17 มิ.ย. 57 เวลา  13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
19 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Ad&Pr  ชั้น 3   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สรุปผลพบมิตรเพื่อนร่วมงาน