ชีวิตที่สมบูรณ์

Perfect-Life

ชีวิตที่สมบูรณ์

บทสรุป “ชีวิตที่สมบูรณ์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตหนังสือธรรมะ “ชีวิตที่สมบูรณ์” ของพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557

01

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานจัดทำหนังสือธรรมมะ “ชีวิตที่สมบูรณ์” ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นธรรมทาน แด่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและบุคลากรใน มทร.พระนคร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557

สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านบทสรุป “ชีวิตที่สมบูรณ์” และ/หรือ ขอรับหนังสือได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
มือถือ 081 904 6003
ID LINE : yutthapoom.s