รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่๑/๒ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของเว็บไซต์ http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่๑/๒ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของเว็บไซต์ http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อมูลผลงานที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการร่วมเข้าประชุมดังนี้

  • ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
  • ดร. สุวรรณา   กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี
  • ผศ.วีณา   สงวนพงษ์   อดีตผู้ช่วยอธิการบดี
  • นายธนาวุฒิ   นิลมณี   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายปาโมกข์   รัตนตรัยาภิบาล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Comments are closed.