มทร.พระนคร ประชุมจัดทำเว็บไซต์พื่อความยั่งยืน

43729

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร โดยได้เชิญ รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ kupresident13 พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำเว็บไซต์ ได้แก่

www.decade2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์ มทร.พระนคร ในทศวรรษ ที่ 2)
www.chaiyos.rmutp.ac.th (เว็บไซต์ นายกสภา มทร.พระนคร)
www.rmutp-president1-2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์อธิการบดีมทร.พระนคร คนที่ 1/2)
เมื่อ 4 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มทร.พระนคร

Comments are closed.