รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

 

38827

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในการเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5  “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future”  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม  Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ

Comments are closed.