สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 7 อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร พบ ศูนย์โชติเวช

17 เมษายน 2557

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.