ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดินการกุศล

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2557 เมื่อ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร ประชุมจัดทำเว็บไซต์พื่อความยั่งยืน

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร โดยได้เชิญ รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ kupresident13 พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำเว็บไซต์ ได้แก่ •www.decade2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์ มทร.พระนคร ในทศวรรษ ที่ 2) •www.chaiyos.rmutp.ac.th (เว็บไซต์ นายกสภา มทร.พระนคร) •www.rmutp-president1-2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์อธิการบดีมทร.พระนคร คนที่ 1/2) เมื่อ 4 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร จับมืออาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยินดีรับนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความถนัดและศักยภาพของนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง ยินดีสนับสนุนการทำโครงการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมมือกันในการจัดหาสถานประกอบการเพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนคร (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้นำนักศึกษา ถวายพระพรในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ วังอัมพร กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย 1.นายนิฐิพงษ์ ชอบสอาด ประธานสภานักศึกษา 2.นายพีรพล พุกโหมด นายกองค์การนักศึกษา 3.นส.ลลทริยา วิชาสวัสดิ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4.นส.วชิราภรณ์ สุรพงศ์วาณิชกุล ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เข้าเฝ้าทูลเกล้า ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.13 น. ณ ศูนย์ราชการในพระองค์ ๙๐๔ วังอัมพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ Continue reading

มทร.พระนคร ต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพ จาก สกอ.

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำผลมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายระดับชาติให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กร เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นการตรวจการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพ รวม 13 องค์ประกอบ ครอบคลุมภารกิจหลัก 4ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. สมศ. กพร. Continue reading

มทร.พระนคร เร่งพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ด้วยแผน สั้น-กลาง-ยาว

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารงานแบบเป็นสั้น -ทำยาว ด้วยการบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2 เพื่อความยั่งยืน ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2557-2568 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ รับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ของมทร.พระนคร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รศ.มานพ พงศทัต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร ด้วยแผนการบริหารแบบองค์รวมระยะสั้น กลางและยาว Continue reading

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จทรงเปิดงาน “Life Science Garden”

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จทรงเปิดงาน “Life Science Garden” Continue reading

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

  รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในการเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5  “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future”  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม  Pullman Bangkok Continue reading

มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที…่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ Continue reading