รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งนายกสภา มก. จาก ผู้บริหาร และบุคลากร ราชมงคลพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงาานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ 1/2 ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนที่ 1/2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี มทร.พระนคร  ท่านที่ ๑/๒  ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัย  เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้  ท่านได้เข้าสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารเอนกประสงค์  “อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  พร้อมเยี่ยมชมสภาพทั่วไปของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   นอกจากนั้น  ยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกล่าวทักทายนักศึกษา  พร้อมสอบถามนักศึกษาถึงการใช้งานระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการเพิ่มเติมให้ โดยเฉพาะทางด้าน IT  เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการก้าวไปสู่การเป็น  E – UNIVERSITY  ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น  นับเป็นผลจากการบริหารจัดการตามนโยบาย Continue reading

ส.ค.ส. 2558 ส่งความสุขจากใจ อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2ในวาระปีใหม่ 2558

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และอธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 ได้จัดส่ง ส.ค.ส. ปี 2558 และมอบความปรารถนาดีผ่านหนังสือ “จะทำอย่างไรดี” โดยหนังสือนี้จัดพิมพ์ขึ้นภายใต้โครงการพบกันครึ่งทาง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยภายในหนังสือได้สอดแทรกแนวคิด ตลอดจนหลักธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต โดย รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ขอมอบให้กับทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 พร้อมกล่าวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่ออุทิศต่อส่วนรวมโดยทั่วกัน  

โปรดเกล้าฯ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ 1/2 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์, นางฉวีวรรณ สุคันธรัต, นายชวลิต นิ่มละออ, นายชุมพล เที่ยงธรรม, นายธีรวุฒิ บุญโลภณ, นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ, นางสาวพวงเพชร สารคุณ, นายมนูญ สรรค์คุณากร, Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนครคนที่ 1/2 ร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนที่ 1/2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556  ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 เลี้ยงแสดงความขอบคุณคณบดีทั้ง 9 คณะ ที่ช่วยกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 เลี้ยงแสดงความขอบคุณคณบดี ทั้ง 9 คณะ ที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อน มทร.พระนคร ตลอดระยะเวลา 2 ไตรมาส (180วัน) ที่ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น ณ ร้าน Dheva

อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่1/2 เลี้ยงแสดงความขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน ที่ช่วยกันทำงานเพื่อ มทร.พระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 เลี้ยงแสดงความขอบคุณ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ที่ร่วมกันทำงาน และให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 2 ไตรมาส (180วัน) ที่ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. ณ ร้าน Steve และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้เลี้ยงขอบคุณทีมงานทำเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ต้นแบบ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ มทร.พระนครในทศวรรษที่ 2 ( decade2.rmutp.ac.th) Continue reading