อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชา พระวิษณุกรรม เพื่อขอขมาและอำลา ในโอกาสครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระวิศณุกรรม ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบ 2 ไตรมาส ณ อนุสาวรีย์พระวิศณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพระนครเหนือ เมื่อ 9 สิงหาคม 2557

อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 จัดเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารทุกระดับของ มทร.พระนคร ในโอกาสครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ครบ 180 วัน (11 กุมภาพันธ์ – 9 สิงหาคม 2557)

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบ 2 ไตรมาส ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เมื่อ 8 สิงหาคม 2557 ณ ราชตฤนมัยสมาคมฯ สนามม้านางเลิ้ง  เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา สุดท้ายรศ.ดร.วิโรจ ได้กล่าวข้อความทิ้งท้ายไว้ว่า “ลาก่อน..แต่ก่อนลา ขอฝากไว้ว่า.. เราไม่อยู่ ท่านต้องทำได้ เพื่อ มทร.พระนคร อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน” เพื่อให้มทร.พระนคร สานงานต่อตามคำปณิธานที่มุ่งหวังไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ที่ว่า“สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใช้คุณธรรมในการทำงาน” และ “จะเป็นสั้น ทำยาว” เพื่อให้มทร.พระนคร Continue reading

มทร.พระนคร จัดตั้งชมรม มทร.พระนครอาวุโส (RMUTP SA)

  ผุดชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส”               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งชมรม มทร.พระนครอาวุโส (RMUTP SA) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้มีโอกาสและกลไกที่สมาชิกมาพบปะ สังสรรค์ เกื้อกูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการชมรม มทร.พระนครอาวุโส จำนวน 19 คน โดยมี รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนที่ 1/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชมรม มทร.พระนครอาวุโสดังกล่าว       การจัดตั้งชมรม มทร.พระนครอาวุโส จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเมื่อเกษียณอายุราชการจะมีชมรมเป็นศูนย์กลางให้ได้สานสัมพันธ์กัน และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆ Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 1/2 จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อขอขมาและอำลา ในโอกาสครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบ 2 ไตรมาส เมื่อ 6 สิงหาคม 2557 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันรพีรำลึก มทร.พระนคร น้อมรำลึกถึง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันจัดงานวันรพี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 ณ พระอนุสาวรีย์ ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เทเวศร์) มทร.พระนคร ในการนี้ ขอเชิญชมพรีเซ้นเทชั่น “วันรพี” 7 สิงหาคม ผลิตโดยสำนักวิทยบริการฯ และกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รับมอบของที่ระลึกจากบริษัทวสันต์สตูดิโอ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบของที่ระลึกจากคุณวสันต์ มงคลลาภกิจ เจ้าของบริษัทวสันต์สตูดิโอ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ครบ 2ไตรมาส เมื่อ 6 สิงหาคม 2557 ณ บริษัทวสันต์สตูดิโอ บางขุนพรหม กรุงเทพฯ สำหรับ บริษัทวสันต์สตูดิโอ เป็นศูนย์บริการอัด ขยายภาพ ถ่ายภาพสตูดิโอระบบดิจิตอล แบบครบวงจร และเป็นผู้รับบริการบันทึกภาพในงานพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ มทร.ธัญบุรี สำหรับบัณฑิตมทร.พระนคร มีกำหนดซ้อมใหญ่ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 Continue reading

มทร. พระนคร เร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว

รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราขมงคลพระนครเร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพของศูนย์การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์การศึกษากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาโชติเวช ศูนย์การศึกษากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์การศึกษาพระนครเหนือ โดยเมื่อวันพุธที่ 6 ส.ค. 57 ได้ประชุมหารือและติดตามรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาด้านกายภาพในระยะสั้นและระยะกลาง ร่วมกับทีมงานของ รศ. มานพ พงศทัต การดำเนินการระยะสั้นได้แก่การกำหนดตำแหน่งปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นอินทนิล และ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกบัวฉลองขวัญ ในระยะกลางจะพิจารณาปรับภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารทุกหลังให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยยังคงเก็บรักษา อีกทั้งเชิดชูประวัติศาสตร์ของแต่ละศูนย์การศึกษา เช่นการปรับแนวรั้วและประตูให้โดดเด่น พัฒนาทุกพื้นที่ให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ พื้นที่สีเขียว ทั้งระดับพื้นดินและบนอาคาร การใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดรองรับการขยายตัวในอนาคต

“รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์” กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการลาพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 13 ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบ 2 ไตรมาส ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มีความผูกพันธ์แบบ “บวร” เป็นสถานที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรม อบรมสั่งสอนศีลธรรม และมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กราบนมัสการลาและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 2 ไตรมาส ว่า Continue reading