ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Bhutan

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ณ เมืองทิมพูประเทศภูฏาน

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2557

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2557

ประเทศเยอรมัน และประเทศเนเธอร์แลนด์

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี และ เนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 6 – 15 เมษายน 2557

IMG_3085

ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย