“รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์” กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์

10540919_686416221438959_2078882022383310301_n

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการลาพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 13 ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบ 2 ไตรมาส ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อ 6 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มีความผูกพันธ์แบบ “บวร” เป็นสถานที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรม อบรมสั่งสอนศีลธรรม และมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กราบนมัสการลาและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 2 ไตรมาส ว่า “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ มีการบริหารมหาวิทยาลัยแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ด้วยการสร้าง “สัมมาทิฐิภิรมย์” “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” จนเกิดยุทธศาสตร์ 5- 5- 5 และแผนพัฒนา ระยะสั้น (เปิดประตู) ระยะกลาง (ชูวัด-วัง) และระยะยาว (สร้างพลังอนาคต) ตามปณิธาน“สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใช้คุณธรรมในการทำงาน” และมุ่งพัฒนาพื้นที่ทุกศูนย์การศึกษาของ มทร.พระนคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการชูประวัติศาสตร์ความเป็นวัดและวังเก่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบถึงสิ่งที่เป็น Unseen in RMUTP และสร้างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม รั้ว กำแพง ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม”

ที่มา:ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.