พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

10488294_660511600696088_4570875533269964163_n

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

Comments are closed.