พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

 

S__5881990

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Lecture theatre คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

โครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สรุปความได้ดังนี้

ปัญหามากหลากหลายอย่างทางตันแน่
หนทางแก้ต้องร่วมกันปั้นความหวัง
ปัญหาเยอะดูเขอะขละเลอะเกลอะกลัง
เปลี่ยนชิงชังร่วมมือรับจับเข่าคุย

ท่านอธิการบดีเปิดฟลอร์นี้มีจุดประสงค์
พูดตามตรงลงมารับข้อปัญหา
ฝากคณบดีช่วยปล่อยปลดลดอัตตา
ใช้เวลาสร้างสิ่งดีมีคุณธรรม

Forget the past Start the new เริ่มต้นใหม่
ต้องถูกต้องพร้อมถูกใจใกล้จุดหมาย
พบมิตรเพื่อนร่วมงานต้องคลี่คลาย
ก่อนจะสายเกินแก้แย่เกินการณ์

ขอเสนอถ้อยคำนี้ “บิณฑบาต”
คสช. ขอเพื่อชาติ เลิกความหลัง
ถ้าสู้ไป ใจแปลกแยก แตกกับพัง
สามัคคี คือพลัง ที่แน่นอน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เชิญน้อมนำถ้อยคำนี้อย่างสร้างสรรค์
บิณฑบาต-สามัคคี พร้อมช่วยกัน
เลิกปิดกั้น เลิกจับผิด คิดด้านดี

ทิ้งอดีต ดูปัจจุบัน ปั้นอนาคต
ทิ้งประเด็นเลิกละลดหมดปัญหา
ทิ้งแคะขุด หยุดขัดแย้ง แบ่งเวลา
ทิ้งขุ่นใจ ใช้ปัญญา พัฒนาส่วนรวม

เราจะมอง องค์รวม แบบเชิงรุก
เราจะบุก ก้าวสู่ ทศวรรษที่สอง
คณะครุศาสตร์ ปราชญ์ครูช่าง เข้ายุคทอง
ด้วยมุมมอง บริหารองค์รวม ร่วมสุขกัน

ร้อยกรองโดย : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ข่าวโดย ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.