พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

IMG_2572

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน”ครั้งที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เมื่อ 29 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดีศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมวางแผนกับบุคลากรของทุกคณะในสังกัด  นำพามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม  เพื่อก้าวแรกของทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร  ในปี 2558 ซี่งผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ให้ความสนใจสอบถามและเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและปัญหาสำคัญของคณะคือ  พื้นที่ สำหรับจัดการเรียนการสอน และสำหรับนักศึกษาเป็นพิเศษ  ซึ่งบุคลากรสายวิชาการของคณะพร้อม ขานรับนโยบายของอธิการบดี  ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อการบริหารองค์รวมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน….สืบไป

ในการนี้  รศ.ดร.วิโรจ   อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ย้ำประเด็นสำคัญกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ในประเด็นที่ว่า  ควรให้ความสำคัญกับการบันทึกที่มาของการกำเนิดคณะให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจเพราะ  “ที่ใดไม่มีประวัติศาสตร์….ที่นั่นไม่มีอนาคต!!!”

ที่มา  : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

Comments are closed.