พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )

IMG_2564

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน”ครั้งที่ 3  เมื่อ 29 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมอาภากรชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ ( ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ )

ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมวางแผนกับบุคลากรของทุกคณะในสังกัด  นำพามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม  เพื่อก้าวแรกของทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร  ในปี 2558 ซี่งผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์  ( ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ )  ให้ความสนใจสอบถามและเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและด้านกายภาพ สำหรับนักศึกษาเป็นพิเศษ  พร้อมขานรับนโยบายของอธิการบดี  ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อการบริหารองค์รวมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน….สืบไป

ที่มา  : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

Comments are closed.