พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )

10

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 2 เมื่อ 26 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมวางแผนกับบุคลากรของทุกคณะในสังกัด นำพามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อก้าวแรกของทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี 2558 ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้ความสนใจ พร้อมขานรับนโยบาย ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการบริหารองค์รวมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน…สืบไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

Comments are closed.