สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 10 “รศ.ดร.วิโรจ พบผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี “

1

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการกอง คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีของทุกคณะเข้าร่วมประชุมสัมมาทิฐิภิรมย์  นับเป็นการสัมมาทิฐิครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่มีผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสรับฟังหลักนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างคนสำราญ งานสำเร็จ รวมถึงเปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน จัดให้มีการถาม ตอบในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ในระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อให้มีขวัญเป็นกำลังใจ วินัยเป็นศักดิ์ศรี และมีสามัคคีเป็นพลัง เป็นการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบบ “New Look : Look New”

Comments are closed.