สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 5 อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร พบ ผู้นำนักศึกษา

3 เมษายน 2557

อธิการบดี จัดสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 5 “ผู้บริหาร พบนักศึกษา” เปิดเวทีแถลงนโยบายและรับฟังเสียงจากนักศึกษา

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสภานักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาที่มาจาก 9 คณะ ของมหา วิทยาลัย ในโครงการ สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 5 “ผู้บริหาร พบนักศึกษา” เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบองค์รวมเชิงรุก พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน (สัมมาทิฐิภิรมย์) ระหว่างนักศึกษากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนองตอบนโยบายสำคัญด้านนักศึกษาที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของมทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติ ของมทร.พระนคร คือหัวใจของ ประเทศ” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น6 คณะครุศาสตร์ มทร.พระนคร

Comments are closed.