สัมมาทิฐิภิรมย์ครั้งที่ 3คณบดี & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

14 มีนาคม 2557

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Comments are closed.