สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 2 CEO & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Comments are closed.