สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 1 CEO&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22 กุมภาพันธ์ 2557

newlook

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อสัมมาฐิทิภิรมย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในเชิงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “New look : look New” อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 เดือน

เป้าหมายอันดับแรกจะผลักดันให้ มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วยปณิธานที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตของ มทร.พระนคร คือ หัวใจของประเทศ”

Comments are closed.