สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 9 อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร พบ ศูนย์พณิชยการพระนคร

9รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 9” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในเชิงบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Comments are closed.