สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร พบ ศูนย์เทเวศร์ 

3รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรในโครงการ สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในเชิงบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Comments are closed.