สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 2 CEO & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 1 CEO&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 1 CEO&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Continue reading

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน Continue reading

สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

รับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ในโอกาสที่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” จึงมั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวาระ 9 ปี จะก้าวต่อไป ก้าวไปข้างหน้า และก้าวอย่างมั่นคงเคียงข้างกันและกัน ภายใต้การบริหารจัดการของท่านรักษาการอธิการบดีท่านใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ด้วยปรัชญาชีวิตอันมีนัยสำคัญของท่านที่ว่า “เข้าใจ เห็นใจ และเป็นกำลังใจ”